Manifiesto

[CAS-CAT-ENG-FRA-ITA]

[CAS]

IV.AGRO-CRUST D.I.Y. 2012
28,29,30 DE JUNIO+1ºDE JULIO
JORNADAX, FESTIVAL & ACAMPADA

Aupa compañerxs, también éste año habrá un Agro-Crust en Cataluña:
Como realizarlo? Pues, okupar un espacio (en concreto una masía con terreno), darle vida y kaña y montarlo tranquilamente entre todxs. Ya sabéis, ni jefes, ni organizadores, ni consumidores. El llamamiento esta soñando entre los bosques, las montañas y el mar; nadie nos puede frenar! 100% autogestionado y auto-organizado, defendiendo nuestra kultura, el “hazlo tu mismx” (d.i.y.) y la tierra/naturaleza contra el monstruo sistema asesino, el estado y el capital.

¿Donde? sino fuera de sus ciudades tecnócratas de mierda, nos encontraremos y lanzaremos un grito de libertad al viento que alimenta las llamas destructivas que quemaran la civilización humana. No somos unxs ‘hippies’ esclavxs drogadictxs de sus circulos mafiosos y tampoco montamos fiestas-raves. Estamos armadxs de consciencia y solidaridad con nuestrxs hermanxs y compañerxs enjauladxs, encerradxs, torturadxs y asesinadxs diariamente en cualquier rincón del mundo. Nuestro mensaje ésta claro:  LIBERACIÓN O MUERTE!

Las actividades del evento (charlas, talleres, acciones, teatro, konciertos) las organizaremos entre todxs, lanzad vuestras propuestas cuando antes al mail:

 liberacionomuerte@yahoo.com

Anarquistas salvajes y peligrosxs

—————————————————————————————————————————-

[CAT]

IV.AGRO-CRUST D.I.Y. 2012
28,29,30 DE JUNY+1ºDE JULIOL
JORNADEX, FESTIVAL & ACAMPADA

Aupa companys, també aquest any hi haurà Agro-Crust a Catalunya: Com realitzar-lo? Doncs okupar un espai (en concret una masia amb terreny), dona-li vida i kanya, ho muntem tranquil.lament entre totxs. Ja sabeu ni caps, ni organitzadors, ni consumidors. La crida està sonant entre els boscos, les muntanyes i el mar; ningú ens pot aturar! 100% autogestionat i auto-organitzat, defensant la nostra kultura del “fes-t’ho tu mateix” (d.i.y.) i la terra/natura contra el monstre sistema assassí, l’estat i el capital. A on? com si no fora de les seves ciutats tecnòcrates de merda, ens trobarem i llançarem un crit de llibertat al vent que alimenta les flames destructives que cremaran la civilització humana. No som uns ‘hippies’ esclaus drogadictxs dels seus cercles mafiosos i tampoc muntem festes-raves. Estem armats de consciència i solidaritat amb els nostres germanxs i comanyxs engabiatxs, tancatxs, torturaxs i assasinatxs diàriament a qualsevol racó del món. El nostre missatge és clar: ALLIBERACIÓ O MORT!

Organitzarem les activitats de les jornadex (xerrades, tallers, accions, teatre, koncerts)entre totxs, lanceu les vostres propostes al mail:

 liberacionomuerte@yahoo.com

Anarkistes salvatges i perillosxs

—————————————————————————————————————————-

[ENG]

AGRO-CRUST D.I.Y. 2012
JUNE 28, 29, 30 + JULY 1st
ACTION-DAYS + FESTIVAL + CAMP

Hi friends, also this year there will be Agro-Crust in Catalonia!

How to organize it? Just squat a rural space, put live and forces

in it and organize everything together. The call-out sounds between

forests, mountains and the sea, noone can stop us! 100% selfma-

naged and selforganized, in defense of our earth/nature and our d.i.y.

culture, against the killing monster-system, state and capital. Where

if not far from the stinking technocratic cities, we’ ll meet to throw a

cry of freedom within the wind which feets the flames of destruction

of the human civilization. We aren’ t the drugaddict hippies, slaves of

their mafious circles, nor organizers of rave-parties. We’ re armed of

conscience and solidarity among our sisters, brothers and compañe-

rxs, encaged, imprisioned, tortured and killed every day all over the

world. Our message is clearly: Liberation or Death!

We’ll organize all togheter the activities (speachs, workshops, actions,

  theater, gigs, etc), please send your proposals as soon as possible to:

   liberacionomuerte@yahoo.com

Savage and dangerous beings for Anarchy

—————————————————————————————————————————–

[FRA]

IV.AGRO-CRUST D.I.Y. 2012
28,29,30 JUIN + 1 JUILLET
JOURNÉES, FESTIVAL & CAMPING SAUVAGE

Hop camarades, cet année aussi il y aura un Agro-Crust en Catalogne:
Comment faire? Donc, squatter un espace (concrètement une ferme avec terrain), on va lui donner vie et le monter entre tous. Sans chefs, sans organisateurs, sans consommateurs. L’appel sonne déjà entre les forêts, les montagnes et la mer; personne ne peut nous freiner! 100% auto-géré et auto-organisé, on défend la culture de “fais-le toi-même”  (d.i.y.) et la terre et la nature contre le monstrueux système assassin, l’état et le capital. Où? En dehors de ses villes technocrates de merde, on se rejoindra et lancera un cri de liberté au vent qui nourrit  les flammes destructives qui brûleront la civilisation humaine. On n’est pas des “hippys” esclaves toxicomanes de ses cercles mafieux et on est pas non plus des organisateur de fêtes “raves”. Nous sommes armées de conscience et de solidarité avec nos frères et camarades coffrées, fermées, torturés et assassinés quotidiennement à tous les coins du monde. Notre message est clair : LIBÉRATION OU MORT !

Entre tous, nous organiserons les activités des journées (discussions, ateliers, actions, théâtre, concerts) donc lancez vos propositions le plus tôt possible à ce mail:

 liberacionomuerte@yahoo.com

 Anarchistes sauvages et dangereux.

—————————————————————————————————————————

[ITA]

IV.AGRO-CRUST D.I.Y. 2012
28,29,30 DI GIUNIO+1ºDI LUGLIO
GIORNATE, FESTIVAL & CAMPEGGIO

Hei compagnx! anche quest’anno ci sarà un Agro-Crust in Cataluña:
Come realizzarlo? Beh, okkupare uno spazio, (di fatto una cascina con terreno), darle vita e energia e organizzarlo tranquillamente tra tuttx.
Già lo sapete, nè capx, nè organizzatorx, nè consumatorx. La chiamata stà soniando tra i boschi, le montagne e il mare, nessunx lo può frenare!
100% autogestito e auto-organizzato, difendendo la nostra kultura, il “fallo da te” (D.I.Y.) e la terra/natura contro il mostro sistema assassino, lo stato e il capitale.

Dove? Sicuramente fuori dalle sue città tecnocratiche di merda, ci incontreremo e lanceremo il nostro grido di libertà al vento che alimenta le fiamme distruttive che brucieranno la civilizzazione umana.
Non siamo degli “hippie” schiavi drogati dei suoi circoli mafiosi e neanche montiamo feste rave.
Siamo armati di coscienza e solidarietà con i/le nostrx fratelli e sorelle e compagnx ingabbiatx, incarceratx, torturatx e assassinatx quotidianamente in ogni angolo del mondo.
Il nostro messaggio è chiaro:  LIBERAZIONE O MORTE!

Le attività dell’evento (dibattiti, laboratori, azioni, teatro, concerti) le organizzeremo tra tuttx, lanciate le vostre proposte al più presto al mail:

 liberacionomuerte@yahoo.com

Anarchici selvaggi e pericolosi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *