[NOMAT] Comunicado desde la masia okupada: una semana de okupacion [CAT-CAS-PT-ENG-FRA-ITA]

Una setmana de okupació

Us escrivim des de la masia okupada Mas Castelló, a prop de Orriols.

Seguint amb l’energia i la il·lusió que va sortir de l’acampada contra la MAT que es va fer a Fellines, hem okupat un espai per donar continuïtat a la lluita contra la MAT, generant un punt de trobada per compartir experiències de lluites i una vida en col·lectiu que escapa dels esquemes imposats per la societat de consum.

El llistat de les lluites en defensa del territori és molt extens: empresaris i multinacionals amb irresponsabilitats il·limitades volen construir tot tipus de infraestructures nocives, saquejant els pocs recursos naturals que queden i destruint irreparablement tot el que es troben al seu pas, en nom del benefici i de la seva malsana idea de progrés.

Durant aquestes setmanes, des de l’acampada fins a la okupacío, s’ha parlat  de  les lluites  en contra del TAV a Val de Susa (Itàlia) i a Euskal Herria, de la mineria a cel obert de la Laciana de León, del   macro-aeroport  de Notre-Dame de Landes  prop  de Nantes a França (ZAD), del THT (la MAT a França) i del sistema tecno-nuclear  a Normandia, de la mina d’or a Rosia Montana (Rumania), una batalla que la població acaba de guanyar després de dècades de lluita, les mobilitzacions contra les empreses petrolíferes que saquegen  i destrueixen la Amazona, de la línia de la Alta Tensió a la Vall d’Albaida (València), de l’intent de devastació  de la muntanya prop de Tsalonika, la mobilització a Granada contra la construcció de una circumval·lació/autopista.

Mas Castelló, que portava uns quants anys vuit i estava en un estat de complet abandonament, és un espai col·lectiu on totes poden aportar el que vulguin, idees, energia, ganes, dubtes. Aquesta ocupació no és un fi en si mateix, sinó un mitja per donar nous impulsos i reprendre la lluita contra la MAT, per connectar i participar de les altres lluites per la defensa del territori contra els macro projectes destructius i el món/societat que els sosté i necessita.

Volem que la casa s’ompli de vida i energies, que es construeixin tallers i es difonguin pràctiques per aprendre les unes de les altres, compartint coneixements i experiències, que es reconstrueixin els espais a mesura de les necessitats que trobarem juntes, per alliberar les nostres vides de la apatia regnant imposada amb codis i obligacions que mai hem volgut.

Seguim animades  per continuar aquest projecte i convidem a totes a passar per la masia i a participar.

Perquè la casa és per qui la viu, la respecta i la comparteix, per enfortir les nostres relacions de manera horitzontal, sense jerarquies ni líders o representants i unir llassos  més estrets reactivant les lluites per el territori amb més força i coratge.

“La casa è di chi l’abita
è un vile chi lo ignora
il tempo è dei filosofi
la terra è di chi la lavora.”

Les okupants lliures i salvatges del Mas Castelló.

[CAS] [PT] [ENG] [FRA] [ITA]

[CAS]

Una semana de okupación

Os escribimos desde la masía okupada Mas Castelló, cerca de Orriols.

Siguiendo  con la energía y la ilusión que salió desde la acampada contra la MAT que se hizo en Fellines, hemos okupado un espacio para dar continuidad a la lucha contra la MAT, generando un punto de encuentro para compartir experiencias de luchas y una vida en colectivo que escapa de los esquemas impuestos por la sociedad del consumo.

El listado de las luchas en defensa del territorio es muy extenso: empresarios  y multinacionales con irresponsabilidad ilimitada quieren construir todo tipo de infraestructuras nocivas, saqueando los pocos recursos naturales que quedan y destruyendo irreparablemente todo lo que encuentran a su paso, en nombre del beneficio y de su malsana idea de progreso.

En estas semanas, desde la acampada hasta la okupación, se ha hablado de las luchas en contra de la TAV en Val de Susa (Italia) y en Euskal Herria, de la minería a cielo abierto de Laciana en León, del macro-aeropuerto de Notre-Dame de Landes cerca de Nantes en Francia (ZAD), del THT (la MAT en Francia) y del sistema tecno-nuclear en Normandía, de la mina de oro en Rosia Montana (Romanía), una batalla que la población acaba de vencer después de décadas de lucha, las movilizaciones contra las empresas petrolíferas que saquean y destruyen la Amazona, de la linea de la Alta tensión en Valle d’Albaida (Valencia), del intento de devastación de la montaña cerca de Tsalonika, la movilización en  Granada contra la construcción de una circunvalación/autopista.

Mas Castelló, que llevaba varios años vacía y estaba en un estado de completo abandono, es un espacio colectivo donde todxs pueden aportar lo que quieran, ideas, energía, ganas, dudas. Esta okupación no es un fin en si mismo, si no un medio para dar nuevos impulsos y retomar la lucha contra la MAT, para conectar y participar con las otras luchas por la defensa del territorio contra los macro proyectos destructores y el mundo/sociedad que los sustenta y necesita.

Queremos que la casa se llene de vida y de energías, que se construyan talleres y se difundan prácticas para aprender lxs unxs de lxs otrxs, compartiendo conocimientos y experiencias, que se reconstruyan los espacios a medida de las necesidades que encontraremos juntxs, para liberar nuestras vidas de la apatía reinante impuesta con códigos y obligaciones que nunca hemos querido.

Seguimos animadxs para continuar este proyecto e invitamos a todxs a pasar por la masía y a participar.

Porque la casa es de quien la vive, respeta y comparte, para fortalecer nuestras relaciones de forma horizontal, sin jerarquías ni líderes o representantes y unir lazos más estrechos reactivando las luchas por el territorio con más fuerza y coraje.

“La casa è di chi l’abita
è un vile chi lo ignora
il tempo è dei filosofi
la terra è di chi la lavora.”

Lxs okupantes libres y salvajes de Mas Castelló

[PT]

Uma semana de okupacao

Vos escreve-mos desde a casa okupada Mas Castelló, perto de Orriols.

Continuando  com a energía e a ilusao que saiu desde a acampada contra a MAT que se fez em Fellines, okupa-mos um espaco para dar continuidade a luta contra a MAT, gerando um ponto de encontro para compartir experiencias de lutas e viver em colectivo que escapa aos esquemas impostos por uma sociedade de consumo.

O listado das lutas em defensa do territorio e muito extenso: empresarios e multinacionais com irresponsabilidade ilimitada querem construir todo tipo de infrastruturas nocivas, saqueando os poucos recursos naturais que restam e destruindo irreparavel-mente todo o que encontra a seu passo, em nome do beneficio e da sua diabolica idea de progreso.

Nestas semanas, desde a acampada ate a okupacao, se falou das lutas em contra a TAV em Val de Susa (Italia) e em Euskal Herria, da mineira a ceu aberto de Laciana em León, do macro-aeroporto de Notre-Dame de Landes perto de Nantes em Franca (ZAD), do THT (a MAT em Franca) e do sistema tecno-nuclear em Normandia, da mina de ouro em Rosia Montana (Romania), uma batalha que o povo da Romania acaba de vencer depois de décadas de luta, as mobilizacoes contra as empresas petrolíferas que saqueam e destroem a Amazonia, a linha de Alta tensao em Valle d’Albaida (Valencia), o intento de devastacao da montanha perto de Tsalonika, a mobilizacao em  Granada contra a construccao de uma circunvacao/auto-estrada.

Mas Castelló, que leva varios anos vazia e estava num estado de completo abandono, e um espaco colectivo onde todos podem trazer o que quiserem, ideas, energía, vontades e questoes. Esta okupacao nao e um fim, mas sim um meio para dar novos impulsos e retomar a luta contra a MAT, para contactar e participar com as outras lutas por a defensa do territorio contra os macro projectos destructores e o mundo/sociedade que os sustentam e precisam deles.

Queremos que a casa se encha de vida e de energías, que se construam workshops e se difundam práticas para aprender uns com os otros, compartindo conhecimentos e experiencias, que se reconstruam os espacos a medida das necesidades que encontre-mos juntos, para libertar as nossas vidas da ampatía reinante imposta com codigos e obrigacoes que nunca quisemos.

Continua-mos animados para continuar este projecto e convidamos a todos a pasar por a casa e a participar.

Porque a casa e de quem a vive, respeita e comparte, para fortalecer as nossas relacoes de forma horizontal, sem hierarquias nem liders ou representantes e enlacar lacos mais estreitos reactivando as lutas por o territorio com muita mais forca e corajem.

“La casa è di chi l’abita
è un vile chi lo ignora
il tempo è dei filosofi
la terra è di chi la lavora.”

Os okupas livres e selvagens de Mas Castelló

———————————————————————————————-

[ENG]

First week of occupation

We are writing from the squatted mansion /Mas Castelló/, near to
Orriols, Catalonia.

On the back of the energy and enthusiasm of the camp against the MAT
that was held in Fellines, we have squatted a space to give the struggle
against the MAT continuity, creating a meeting place here we can share
experiences of struggles and collective living that breaks away from the
models imposed on us by consumer society.

The list of struggles in defence of territory is long: businessmen and
multinationals whose lack of responsibility knows no bounds try to build
poisonous infrastructures, sacking the worlds remaining natural
resources and irreparably destroying everything in thier path, in the
name of profit and their insane idea of progress.

Over these weeks, from the beginning of the camp to the occupation,
there have been discussions about the struggles against the High Speed
Trains in Val de Susa (Italy) and Euskal Herria (Basque Country),
against open-cast mining in Laciana, León, the macro-aiport at
Notre-Dame de Landes, close to Nantes in Francia (ZAD), the THT (High
Tension Power Lines in France) and the techno-nuclear system in
Normandy, the gold mine in Rosia Montana (Romania), a battle which the
population has just won following decades of struggle, the mobilisations
against the oil companies that are sacking and destroying the Amazon,
the High Tension Power Line in Valle d’Albaida (Valencia), the intent to
devastate the mountains near to Thessaloniki in Greece, and the
mobilisation in Granada, Andalucia, against the construction of a
motorway ring-road.

Mas Castelló, which has been empty for many years and was completely
abandoned, is a collective space where everyone can contribute what they
want, from ideas and energies to desires and doubts. This squatting is
not an end in itself, but a means to give new impulse to the struggle
against the MAT, to connect with and participate in the struggles for
the defence of other territories against these destructive
macro-projects and the world and the society that sustains them and
needs them.

We want to fill the house with life and energy, for there to be
workshops and spaces to share practices and learn from each other,
sharing skills and experiences, rebuilding the spaces as wee need them,
and coming together to liberate our lives from the apathy imposed bu
obligations and codes that we have never wanted to follow.

We are excited to continue this project and we invite you to pass by the
mansion and participate.

The house is for those who live it, respect it and share it, to
strengthen our relations in a horizontal way, without hierarchies,
leaders or representatives, forging stronger links and reactivating
these struggles for territory with greater strength and courage.

“La casa è di chi l’abita
è un vile chi lo ignora
il tempo è dei filosofi
la terra è di chi la lavora.”

The wild and free squatters of Mas Castelló

—————————————————————

[FRA]

Une semaine d’occupation

Nous écrivons depuis la ferme (masía) occupée Mas Castelló, près d’Orriols.

Continuant sur notre lancée avec l’énergie et la volonté qui s’est créée pendant le campement contre la MAT qui s’était monté à Fellines, nos avons occupé un espace pour donner une continuité à cette lutte, créant par là même un point de rencontre dans lequel il est possible de partager expériences de luttes et vie collective qui sorte des schémas imposés par la sociéte de consommation.

La liste des luttes pour la défense du territoire est très étendue : d’une irresponsabilité infinie, entreprises et multinationales veulent construire toujours plus d’infrastructures nocives, saccageant le peu de ressources naturelles encore existantes et détruisant de façon irréparable tout ce qu’ils trouvent sur leur chemin, au nom du bénéfice et de leur malsaine idée de progrès.

Ces deux dernières semaines, plusieurs discussions ont eu lieu entre le campement et l’occupation à propos des luttes contre le TAV en Val de Susa (Italie) et en Pays Basque, contre les mines à ciel ouvert de Laciana en León, le macro-aéroport de Notre-Dame-Des-Landes près de Nantes en France (ZAD), contre la THT et le système techno-nucléaire en Normandie, contre la mine d’or de Rosia Montana (Roumanie), une bataille que la population vient de remporter après des décennies de lutte, les mobilisations contre les entreprises pétrolières qui pillent et détruisent l’Amazonie, contre la ligne à Haute Tension dans la vallée d’Albaida (Valencia), contre la tentative de dévastation de la montagne près de Thessalonique ou encore à propos de la mobilisation contre la construction d’un périphérique-autoroute à Grenade.

Mas Castelló, qui était vide depuis plusieurs années et laissé dans un état d’abandon total, est maintenant devenu un espace collectif dans lequel tous et toutes peuvent apporter ce que bon leur semble, idées, énergie, envies, doutes. Cette occupation n’est pas une fin en soi, elle se veut avant tout moyen de donner de nouvelles impulsions pour reprendre la lutte contre la MAT, pour se connecter et participer ensemble avec d’autres luttes à la défense du territoire, contre les grands projets destructeurs et le monde et la société qui les développe et en a besoin.

Nous voulons que cette maison puisse se remplir de vie et d’énergies, que des ateliers se mettent en place et que se diffusent des pratiques qui nous permettent d’apprendre les un-e-s des autres, en partageant nos connaissances et nos expériences, que nos espaces se reconstruisent à partir des besoins que nous définirons ensemble, pour libérer nos vies de l’apathie régnante imposée à grands coups de codes et d’obligations dont nous n’avons jamais voulu.

Nous avons toujours cette envie d’aller de l’avant avec ce projet et vous invitons tou-te-s à passer à la ferme pour y contribuer.

Parce qu’une maison est à qui l’habite, la respecte et la partage, que nous voulons renforcer nos relations de manière horizontale, sans hiérarchies, ni leaders, ni représentants, et voulons tisser des liens toujours plus étroits en réactivant les luttes pour le territoire avec d’autant plus de force et de courage.

“La casa è di chi l’abita
è un vile chi lo ignora
il tempo è dei filosofi
la terra è di chi la lavora.”

Les occupant-e-s libres et sauvages de Mas Castelló

————————————————————————————-

[ITA]

Una settimana d’occupazione

Vi scriviamo dal casolare occupato Mas Castelló, vicino a Orriols (Girona).

Continuando  con la energía e la illusione che uscì dal campeggio contro la MAT che si fece a Fellines (Girona), abbiamo occupato uno spazio per dare continuità alla lotta contro la MAT (Tensione Molto Alta), generando un punto d’incontro per condividere esperienze di lotta e una vita in collettivo che esce dagli schemi imposti  dalla società del consumo.

La lista delle lotte in difesa del territorio e’ molto lunga: impresari  e multinazionali con irresponsabilità illimitata vogliono costruire qualsiasi tipo di infrastrutture nocive, saccheggiando le poche risorse naturali che restano e distruggendo irreparabilmente tutto quello che incontrano nel loro cammino, in nome del beneficio e della loro malsana idea di progresso.

In queste settimane, dal campeggio fino all’ occupazione, si e’ parlato delle lotte contro la TAV in Val di Susa e in Euskal Herria, della miniera a cielo aperto di Laciana in provincia di León, del macro-aeroporto di Notre-Dame de Landes vicino a Nantes in Francia (ZAD), del THT (la MAT in Francia) e del sistema tecno-nucleare in Normandía, della miniera d’oro a Rosia Montana (Romanía), una battaglia che la popolazione e’ riuscita a vincere dopo decenni di lotta, le mobilitazioni contro le imprese petrolífere che saccheggiano e distruggono l’Amazzonia, della linea dell’ Alta tensione nella Valle d’Albaida (Valencia), dell’intento di devastazione della montagna vicino a Salonicco, la mobilitazione a  Granada contro la construzione di una circonvallazione/autostrada.

Mas Castelló, che era da vari anni vuota e stava in uno stato di completo abbandono, e’ uno espazio colettivo dove tuttx possono apportare quello che vogliono, idee, energie e sogni. Questa occupazione non e’ un fine in se’ stesse, se no un mezzo per dare nuovi impulsi e riprendere la lotta contro la MAT, per connettersi e partecipare con le altre lotte per la difesa del territorio contro i macro progetti distruttori e il mondo/societa’ che li sustentano e necessitano.

Vogliamo che la casa si riempia di vita e di energíe, che si costruiscano laboratori e si diffondano pratiche per apprendere le une dagli altri, compartendo conoscimento e esperienze, e si ricostruiscano gli spazi a misura delle necessità che incontreremo assieme, per liberare le nostre vite dall’apatía che regna imposta con codici e obbligazioni che non abbiamo mai chiesto.

Continuiamo con impeto per seguire con questo progetto e invitiamo a tuttx a passare per il casolare e a participare.

Perche’ la casa è di chi la vive, rispetta e condivide, per rinforzare le nostre relazioni in maniera orizzontale, senza gerarchie né leaders o rappresentanti e unire legami piu’ stretti riattivando le lotte per il territorio con piu’ forza e piu’ animo.

“La casa è di chi l’abita
è un vile chi lo ignora
il tempo è dei filosofi
la terra è di chi la lavora.”

 Occupanti libere e selvaggi di Mas Castelló

This entry was posted in Castellano, Catalá, Comunicado, Italiano, Resiste! and tagged , , , . Bookmark the permalink.