Barcelona: Primer de Maig – Manifestació Llibertària [CAT-CAS]

1_prueba_cartel_1[CAT]

PRIMER DE MAIG: MANIFESTACIÓ LLIBERTÀRIA

El Primer de Maig sempre ha estat i serà una jornada de lluita de les oprimides i les rebels, llavors la lluita contra les fronteres i la solidaritat amb les migrants ha de ser una part fonamental de la jornada i del nostre plantejament en general. Entre d’altres raons perquè a dia d’avui qui formen el proletariat europeu són, en gran part, les migrants sense papers o amb papers temporals, ja que aquesta situació les exposa a una explotació molt més salvatge per part de la patronal.

Per a garantir la persistència d’aquesta força de treball, servil i semi esclavitzada, el poder necessita construir constantment un aparell repressiu cada cop més brutal, que serveixi com a amenaça diària per aquelles que hagin aconseguit entrar a la U.E. (Unió Europea) i com a filtre contra aquelles que intentin creuar les fronteres.

Un aparell policial i militar que funciona tan a les ciutats europees (batudes, racisme, repressió), a les seves presons (Centres d’Internament d’Estrangers), com als confins de la fortalesa europea.

Per això la nostra solidaritat cap a qui desitja moure’s lliurement ha de ser radical i incondicional.

No només on el mitjans volen que mirem, no només a Idomeni, Lesbos o Lampedusa, sinó també aquí, en la lluita diària contra el racisme, la xenofòbia, les fronteres i el món patriarcal que les necessita.

El Capitalisme té estudiades totes les formes de regenerar-se a sí mateix per a seguir explotant, robant, mentint i entabanant, sap perfectament com integrar al Sistema a qualsevol dels moviments socials que vagin sorgint i que pretenguin canviar mínimament “les coses”.

Els tornen a enganyar i els integren de forma submisa als partits d’esquerres. Aquells personatgets que pensen que ho canviaran tot ocupant les institucions, quan se n’adonen el Sistema ja els ha integrat i formen part d’ell.

Paradoxalment, quan governa l’esquerra és quan l’estat i el Sistema Capitalista estan estalvis i és en aquell moment quan el moviment llibertari ha d’estar més fort i unit per a fer-los front.

Per a canviar les coses mai podrem fer-ho des de dins del Sistema, sinó construint un món nou mitjançant la pràctica: la Unió en formes de col•lectivització per abastir necessitats mediant la organització assembleària. El Suport Mutu i la Solidaritat. L’Autogestió, la Salut, la Cultura, l’Educació. Les nostres vides en una paraula.

Amb tota la ràbia acumulada, NO PODEM OBLIDAR LES NOSTRES COMPANYES PRESES i amb totes les nostres forces diem: El Món nou el construirem des de fora de l’estat i el capitalisme, creant autogestió. L’anarquia és una via revolucionària d’emancipació i llibertat de totes les persones.

Per un Primer de Maig Llibertari.

Manifestació 18 h. Arc de Triomf

[CAS]

El Primero de Mayo siempre ha sido y será una jornada de lucha de lxs oprimidxs y lxs rebeldes, entonces la lucha contra las fronteras y la solidaridad con los migrantes tiene que ser una parte fundamental de la jornada y de nuestro planteamiento en general. Entre otras razones porque a día de hoy quienes forman el proletariado europeo son, en gran parte, los migrantes sin papeles o con papeles temporales, ya que esta situación les expone a una explotación mucho más salvaje por parte de la patronal.

Para garantizar la persistencia de esta fuerza de trabajo, servil y semi-esclavizada, el poder necesita construir constantemente un aparato represivo cada vez más brutal, que sirva como amenaza diaria para aquellxs que hayan conseguido entrar en la U.E. (Unión Europea) y como filtro contra quienes intentan cruzar las fronteras.

Un aparato policial y militar que funciona tanto en las ciudades europeas (redadas, racismo, represión), en sus cárceles (Centros Internamiento de Extranjeros), como en los confines de la fortaleza europea.

Por eso nuestra solidaridad hacia quien desea moverse libremente tiene que ser radical e incondicional.

No sólo donde los medios quieren que miremos, no sólo en Idomeni, Lesbos o Lampedusa, sino también aquí, en la lucha diaria contra el racismo, la xenofobia, las fronteras y el mundo patriarcal que las necesita.

El Capitalismo tiene estudiadas todas las formas de regenerarse a sí mismo para seguir explotando, robando, mintiendo y embaucando, sabe perfectamente cómo integrar en el Sistema a cualquiera de los movimientos sociales que vayan surgiendo y que pretendan cambiar mínimamente” las cosas”.

Los vuelven a engañar y los integran de forma sumisa en los partidos de izquierda. Esos personajillos que piensan que van a cambiarlo todo ocupando las instituciones, cuando se dan cuenta el Sistema ya los ha integrado y forman parte de él.

Paradójicamente, cuando gobierna la izquierda es cuando el estado y el Sistema Capitalista están más a salvo y es, en ese momento cuando el movimiento libertario tiene que estar más fuerte y unido para hacerles frente.

Para cambiar las cosas, jamás podremos hacerlo desde dentro del Sistema sino construyendo un mundo nuevo mediante la práctica: La Unión en formas de colectivización para abastecer necesidades mediante la organización asamblearia. El Apoyo Mutuo y la Solidaridad. La Autogestión, la Salud, la Cultura, la Educación, nuestras vidas en una palabra.

Con toda la rabia acumulada, NO PODEMOS OLVIDAR A NUESTRAS COMPAÑERAS PRESAS y con todas nuestras fuerzas decimos: El Mundo nuevo lo construiremos desde fuera del estado y del capitalismo, creando autogestión. La anarquía es una vía revolucionaria de emancipación y libertad de todas las personas.

Por un Primero de Mayo Libertario

Manifestación 18 h. Arco de Triunfo

This entry was posted in Castellano, Catalá, Manifestación. Bookmark the permalink.