Lleida: Peticiones fiscales a los tres jóvenes de Lleida [CAT-CAS-ITA]

absolucio3catalc3a0[CAT]

Han sortit les peticions fiscals als tres joves de Lleida que van ser denunciats per amenaces a un carceller del centre penitenciari de Ponent i per obstrucció a la justícia. La petició de la fiscal Marta Viñuales Loriente és de 4 anys de presó a dos d’ells i 3 anys a l’altre, sumat a una multa de més de 20.000 euros. L’advocat de la Generalitat Jorge Merino Hernández amplia aquesta petició a 6 anys pels dos primers i 3 i mig a l’altre. En què consisteixen aquests delictes?

Obstrucció a la justícia és un delicte relacionat amb la pressió que es va fer fa dos hiverns als jutjats de Lleida, a les concentracions convocadespel grup de suport a presxs en lluita de Ponent en solidaritat amb els presxs que denunciaven abusos a la presó. Quan un pres denuncia a carcellers per maltractaments aquests li fan una contra-denunciaper agressions, a més de suposar-li sancions o trasllats. Amb aquestes accions aconsegueixen esterilitzar les denuncies per tortures dels i les preses, ja que la contra-denuncia aconsegueix que s’arxivi la del pres, o el trasllat fa molt més difícil el procés de la denuncia. Sigui quina sigui l’estratègia, l’escarment a un pres que denuncia passa pels augments de condemna, les pallisses o l’allunyament de la seva residència. Tot i això, assumint les represàlies, moltes preses arreu de l’estat es van coordinar per a fer visible la situació d’impunitat que es respira a les presons.Diversos grups de suport de diferents ciutats van tractar d’apropar la campanya Presó=Tortura al carrer.

La gent que va anar a donar el seu recolzament als diversos judicis contra Juankar Santana Martin, (pres que secundava la campanya al CP Ponent, motiu pel qual va sercitat varies vegades als jutjats de Lleida) assistien de manera legal com a audiència pública. D’aquesta manera ja no és tant sols el pres el que coneix de primera mà l’espectacle de la justícia. La impunitat de la màfia carcerària compta amb la foscor de les cel·les d’aïllament però sobretot amb la indiferència social; i és la tensió que es respirava davant d’acusacions públiques tant serioses i la resposta social que es va donar per treure-ho a la llum, que ha obligat a la policia a donar aquest cop repressiu. Als tres joves se’ls acusa d’assistir a aquests judicis i d’amenaçar a un carceller a la plaça Sant Joan durant l’acte de protesta. Necessiten crear caps de turc per parar la lluita a Lleida, protegint carcellers i metges de presons per la seva condició de torturadors, silenciant la cruesa de la realitat a les presons.

[CAS] [ITA]

[CAS]

Han salido las peticiones fiscales a los tres jóvenes de Lleida que fueron denunciados por amenazas a un carcelero del centro penitenciario de Ponent y por obstrucción a la justicia. La petición de la fiscal Marta ViñualesLoriente es de 4 años de prisión a dos de ellos y 3 años al otro, sumado a una multa de más de 20.000 euros. El abogado de la Generalitat Jorge Merino Hernández amplía esta petición a 6 años para los dos primeros y 3 y medio al otro. En qué consisten estos delitos?
Obstrucción a la justicia es un delito relacionado con la presión que se hizo hace dos inviernos en los juzgados de Lleida, en las concentraciones convocadas por el grupo de apoyo a presxs en lucha de Ponent, en solidaridad con lxspresxs que denunciaban abusos en la prisión. Cuando un preso denuncia a carceleros por maltratos estos le hacen una contra-denuncia por agresiones, además de suponerle sanciones o traslados. Con estas acciones consiguen esterilizar las denuncias por torturas de los y las presas, puesto que la contra-denuncia consigue que se archive la del preso, o el traslado hace mucho más difícil el proceso de la denuncia. Sea cual sea la estrategia, el escarmiento a un preso que denuncia pasa por los aumentos de condena, las palizas o el alejamiento de su residencia. Aún así, asumiendo las represalias, muchas presas en todo el estado se coordinaron para hacer visible la situación de impunidad que se respira en las prisiones. Varios grupos de apoyo de diferentes ciudades trataron de acercar la campaña Prisión=Tortura en la calle.
La gente que fue a dar su apoyo a los diferentes juicios contra Juankar Santana Martin, (preso que secundaba la campaña en el CP Ponent, motivo por el cual fue citado varias veces a los juzgados de Lleida) asistían de manera legal como audiencia pública. De este modo ya no es tan sólo el preso el que conoce de primera mano el espectáculo de la justicia. La impunidad de la mafia carcelaria cuenta con la oscuridad de las celdas de aislamiento, pero sobre todo con la indiferencia social; y es la tensión que se respiraba ante acusaciones públicas tan serias y la respuesta social que se dio para sacarlo a la luz, que ha obligado a la policía a dar este golpe represivo. A los tres jóvenes se les acusa de asistir a estos juicios y de amenazar a un carcelero en la plaza Sant Joan durante el acto de protesta. Necesitan crear cabezas de turco para parar la lucha en Lleida, protegiendo carceleros y médicos de prisiones por su condición de torturadores, silenciando la crudeza de la realidad en las prisiones.

[ITA]

Sono state emesse le richieste da parte dell’accusa nei confronti dei tre giovani di Lleida che furono denunciati per minacce a un secondino del centro penitenziario di Ponent e per ostruzione alla giustizia. La richiesta del Pubblico Ministero Marta Viñuales Loriente è di 4 anni di carcere a due di loro  e 3 anni all’altro, sommati a una multa di più di 20.000 Euro. L’avvocato della Generalitat* Jorge Merino Hernández amplia tale richiesta a 6 anni per i primi due e a 3 e mezzo per l’altro.

In cosa consistono tali reati?

Ostruzione alla giustizia è un reato relazionato alla pressione che si fece due inverni fa nei tribunali di Lleida, nelle manifestazioni convocate dal gruppo d’appoggio ax prigionierx in lotta di Ponent, in solidarietà con x prigionierx che denunciarono gli abusi in carcere. Quando un prigioniero denuncia i secondini per maltrattamenti, costoro gli fanno una contro-denuncia per aggressione, oltre a comportare sanzioni o trasferimenti. Con queste azioni tentano così di sterilizzare le denunce di tortura dex prigionierx visto che la contro-denuncia prevede che venga archiviata quella dex prigionierx, il trasferimento rende molto più difficile lo stesso procedimento di denuncia.

Qualunque sia la strategia, la lezione a unx prigionierx che denuncia passa attraverso l’aumento della pena, le bastonate o l’allontanamento dalla propria residenza. Ciò nonostante, ammettendo le rappresaglie, moltx prigionierx in tutto lo Stato si coordinarono per rendere visibile la situazione di impunità che si respira nelle galere. Vari gruppi di appoggio di diverse città tentarono di portare la campagna Carcere=Tortura nelle strade.

La gente che diede il proprio appoggio durante i vari processi contro Juankar Santana Martin, (prigioniero che portava avanti la campagna nel centro penitenziario di Ponent, motivo per il quale fu citato più volte dai tribunali di Lleida), vi assisteva legalmente come pubblico. In questo modo non è solo lx prigionierx che conosce di prima mano lo spettacolo della giustizia. L’impunità della mafia carceraria conta sull’oscurità delle celle di isolamento ma, soprattutto, sull’indifferenza sociale; ed è la tensione che si respirava di fronte alle pubbliche accuse così serie e la risposta sociale che è stata data per metterle in luce che ha obbligato la polizia a infliggere questo colpo repressivo.
Ai tre giovani li si accusa di aver assistito a questi processi e di aver minacciato un secondino in Piazza Sant Joan durante l’atto di protesta. Hanno bisogno di creare dei capri espiatori per fermare la lotta in Lleida, proteggendo secondini e medici delle prigioni per le loro condizioni di torturatori, mettendo sotto silenzio la crudezza della realtà nelle galere.

N.d.T.:
*in catalano Generalitat de Catalunya è il nome con cui viene indicato il sistema amministrativo-istituzionale per il governo autonomo della comunità autonoma della Catalogna (Spagna).

This entry was posted in Carcel, Castellano, Catalá, Italiano, Noticia, Repressión and tagged , . Bookmark the permalink.